Анотація власного педагогічного досвіду

 

 


Список друкованих праць:

1. Сценарій виховного заходу «День художника».
2. Методичний посібник «Форми і методи роботи з обдарованими дітьми при організації гурткової роботи з образотворчого мистецтва».
3. Методичний посібник «Використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації гурткової роботи у позашкільних навчальних закладах».
4. Адаптована навчальна програма гуртка «Малюємо англійською».
5. Статті про діяльність Будинку дитячої творчості на сторінках «Енциклопедія освіти Хмельниччини».

 

 

 

 


Анотація власного педагогічного досвіду

«Єдність у меті, свобода у творчості,
у всьому – любов!»
(М. Кузанський)

Тема досвіду: Інноваційні форми науково-методичної роботи щодо підвищення професійної майстерності керівників гуртків позашкільного на-вчального закладу.
Автор досвіду: Звонарьова Наталя Михайлівна, методист позашкіль-ного навчального закладу Будинок дитячої творчості.
Адреса досвіду: м. Нетішин Хмельницької області, вул. Михайлова, 4, позашкільний навчальний заклад Будинок дитячої творчості.
Об’єкт досвіду: інноваційні технології організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами позашкільного навчального закладу.
Предмет дослідження: шляхи підвищення професійної майстерності педагога-позашкільника.
Мета вивчення досвіду: Впровадження інновацій у форми і мето-ди методичного забезпечення освітнього процесу позашкільного закладу для підвищення професійної майстерності, компетентності педагогічних працівників та розвитку творчих здібностей вихованців.
Актуальність досвіду: Цікаво і корисно, добровільно і творчо, особи-сто і гуртом, самостійно та за допомогою дорослих – саме так розкриваються таланти, відкриваються шляхи до здійснення дитячих мрій в позашкільних навчальних закладах, в яких бажання вихованців перетворюються спочатку у захоплення, а згодом переходять у майстерність та професіоналізм. Одним із таких закладів є Будинок дитячої творчості, діяльність якого спрямована на створення виховного простору для дітей та молоді, стимулювання розвитку природних нахилів та творчих здібностей вихованців.
Кожна дитина – гарна, талановита. І коли вона прийшла в Будинок дитячої творчості – має досягти успіху. І не обов'язково перші місця в конку-рсах, хоча це теж важливо. Прийшовши в позашкільний заклад, вона має від-чути себе «своєю», частинкою великого, дружнього, позитивного колективу, незалежно від того, з якого середовища вона походить. А завдання керівника гуртка – якомога більше пізнати кожного вихованця, за можливістю та необ-хідністю корегувати стосунки дитини та батьків, дитини й педагогів, дитини та ровесників, учити вихованця відвертості, адекватній поведінці, незалежно від виду занять (танці чи вокал, в’язання гачком чи ліплення з глини).
Тому головною метою роботи Будинку дитячої творчості є розвиток життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку і самов-досконалення, створення умов для самореалізації вихованців. Велике значення у цьому відіграє професійний розвиток педагогів.
Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури керівника гуртка та специфічні педагогічні характеристики: розуміння прин-ципу природовідповідності, закономірності її розвитку, високий рівень воло-діння методикою, знання дитячої психології.
Як же підготувати нового педагога-позашкільника? Один із таких під-ходів – застосування інноваційних технологій організації науково-методичної роботи.
Обґрунтування актуальності досвіду: Життя не стоїть на місці, змі-нюється світ, змінюється світогляд нового покоління, його прагнення та ба-чення розбудови нової держави. Світові процеси глобалізації та інформати-зації вносять свої корективи, вимоги в розвиток економіки, політики науки й освіти. Народилось нове поняття кросс-культурна взаємодія, тобто взаємодія трьох «китів», від яких залежить розвиток світових змін – політика, економі-ка, наука. До творчості керівника гуртка спонукає й сьогоднішній вихованець — розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Отже, наразі необхідно формувати тип педагога-новатора, справжнього фахівця.
Сьогодні освітній процес у позашкільних навчальних закладах перед-бачає охоплення таких галузей знань і практичної діяльності, які виходять за межі заняття гуртка. А це, в свою чергу, підвищує вимоги до педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів. У статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту» визначено, що педагогічним працівником цих за-кладів повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має належ-ний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпе-чує результативність та якість своєї роботи.
В умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, яка визначає основні напрями, пріоритети, завдання й механізми реалізації державної політики в галузі освіти, важливого значення набуває діяльність методичних служб, оскільки серед основних проблем – «… недосконалість системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та управлінських кадрів, відсутність науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу».
Особлива увага звертається на інформаційно-методичну діяльність методичних служб, яка передбачає підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, інформатизацію процесів управління наукової та інноваційної діяльності, розвиток технічної та програмової бази, впрова-дження ІКТ та дистанційних технологій у формах роботи з педагогами та на-вчальний процес, використання інтернет-ресурсів.
Отже, у позашкільному навчальному закладі має бути створена систе-ма підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, яка покликана розвивати творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його ме-тодичну культуру, дати змогу керівникам гуртків бути в курсі новітніх тех-нологій виховної роботи, оволодівати різними методами, сприяти раціоналі-зації праці.
Суть досвіду: новаторське визначення завдань щодо роботи з ви-хованцями поставило нові вимоги до методичного забезпечення.
Особливістю організації методичної роботи в позашкільному за-кладі є відхід від репродуктивної методики та інструктування.
Керівники гуртків самі аналізують, узагальнюють результати своєї роботи, розвиваючи своє педагогічне мислення, посилюється їхня діагнос-тична функція, поглиблюються методологічна і теоретична підготовка. Ме-тодичні прийоми вони обирають, виходячи із закономірностей розвит-ку позашкільної освіти і виховання.
Маючи педагогічний досвід роботи в позашкільному навчальному за-кладі, завжди вважала, що першочерговою умовою для педагога-позашкільника є його професійна майстерність та професійно-педагогічна компетентність, які особливо необхідні в роботі з обдарованими вихованцями. Тому вся моя робота методиста спрямована на надання допомоги керівникам гуртків щодо використання ними педагогічних технологій, оволодіння глибо-кими знанням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, методикою викладання предметів у відповідності до специфіки позашкільного закладу.
Методист є творцем педагогічного процесу. Аби цей процес був гра-мотно спланований, були створені сприятливі умови для безперервного вдо-сконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності, розпочинаю свою роботу, насамперед, з педагогічного діагностування, а саме визначення критеріїв про-фесійної придатності педагогів для роботи в позашкільному закладі, ви-явлення методичної обізнаності керівників гуртків, виявлення труднощів в організації та проведення освітнього процесу, оцінка їх педагогічних якостей,
виявлення здатності педагогів до інноваційної діяльності, визначення пріорі-тетних форм колективної методичної роботи тощо.
Результати цих досліджень стали матеріалом для остаточного ство-рення системи методичного забезпечення з акцентом на науково методич-ну спрямованість.
Основні функції методичної діяльності визначаю на основі аналізу та проведеного діагностування. Також під час співбесід з керівниками гуртків визначаються невирішені проблеми. Це дає можливість мені виявити не-доліки в організації освітньої діяльності, кращий досвід і на цій основі спла-нувати методичну роботу з педагогами: визначення шляхів, спрямованих на подолання виявлених проблем, використання педагогічного досвіду педагогів, проведення індивідуальних консультацій, опрацювання відповідної пси-хологічної, педагогічної, методичної літератур, журнальних статей, визна-чення форм підвищення кваліфікації, залучення до роботи в творчих групах тощо. Таким чином намагаюсь організувати свою методичну роботу, всебічно враховуючи індивідуальні особливості та рівень підготовки кожного педагога.
План методичної роботи складаю на поточний навчальний рік. Він спрямований на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів Будинку дитячої творчості. У ньому обов’язково відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема, стан виконання навчальних програм, рі-вень і якість навчальних досягнень вихованців тощо.
План роботи містить основні завдання та напрями методичної роботи у поточному навчальному році, що випливають із завдань розбудови націо-нальної системи освіти, аналізу стану освіти в області та стану освітнього процесу в навчальному закладі.
Ключовою фігурою якісної освіти кожного позашкільного навчально-го закладу, зокрема і Будинку дитячої творчості, є особистість педагога – лю-дини сучасної, яка відчуває ритм життя і розуміє завдання сьогоднішньо-го дня.
Так, як сьогодні позашкільна діяльність виходить на якісно новий рі-вень, намагаюсь створити всі умови для підготовки педагогів, спромож-них працювати в умовах позашкільного закладу. Для цього використовую модульний підхід за трьома напрямами:
1. Пізнавальна діяльність – формування свідомості педпрацівників, вивчення нових педагогічних технологій.
2. Тематична діяльність – опрацювання отриманої інформації, визна-чення шляхів вирішення актуальних проблем, розроблення нових педагогіч-них ідей.
3. Практична діяльність – впровадження в педагогічну практику ре-зультатів пізнавальної та тематичної діяльності. Педагогічні працівники ово-лодівають практичними навичками щодо використання інноваційних педаго-гічних та виробничих технологій.
Даний підхід передбачає впровадження традиційних і нетрадиційних індивідуальних та групових форм методичної роботи з педагогічними кад-рами, покликані розвивати творчий потенціал сучасного педагога, вдоско-налювати його педагогічну культуру.
Керівним ядром науково-методичного забезпечення педагогічної
діяльності Будинку дитячої творчості є методична рада. Вона є його коле-гіальним органом, що визначає перспективи розвитку методичної роботи в позашкільному закладі, розглядає основні її результати і створена з метою підвищення ефективності системи методичної роботи з педагогічними пра-цівниками закладу. Разом зі своїми колегами розглядаємо питання розробки різних варіантів змісту освіти, навчальних планів і програм, нових методичних технологій організації освітнього процесу в закладі, організацію роботи з підвищення кваліфікації педпрацівників та впровадження інноваційного пе-дагогічного досвіду, розробляємо алгоритм індивідуальної діяльнос-ті педагогів із самоосвітньої роботи.
У своїй практиці використовую різноманітні форми організації мето-дичної роботи: групові, масові, індивідуальні, поєднуються традиційні і нетрадиційні.
Перевага надається нетрадиційній системі, що базується на ком-петентнісній моделі підготовки і підвищення кваліфікації педагога, якій
властива творчість, різноманітність, динамізм.
Колективні (групові) форми методичної роботи використовую з ме-тою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань щодо організації освітнього процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. Вони є найдієвішими для поширення та демонстрації кращих надбань педагогів.
Серед традиційних колективних форм роботи значну увагу приділяю роботі методичного об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного та декоративно-прикладного напрямків, семінарам-практикумам, співбесідам, наставництву, самоосвіті, психолого-педагогічним семінарам, навчання ке-рівників гуртків, методичні оперативки, групові консультації, випуск мето-дичних бюлетенів тощо.
Ще одним важливим фактором стимулювання керівників гуртків до самоосвіти та самовдосконалення, на мою думку, є проведення взаємовідві-дування занять гуртків, проведення відкритих занять, що приводить до переосмислення власного досвіду роботи, виступи на позашкільних та міських методичних об’єднаннях, семінарах, науково-практичних конфере-нціях та інших формах методичної роботи.
Серед нетрадиційних форм методичної роботи вибираю такі, що
посилюють наукову спрямованість та практичну діяльність: проблем-ні семінари, відкриті заняття, методичні конкурси, тренінги, круглі столи
на різні теми, гра в дебати, рольові ігри, методичний бенефіс, тижні педмай-стерності тощо.
Одні-єю із важливих форм роботи із педагогічними працівниками є роботи із молодими спеціалістами, для яких створена Школа молодого
педагога, форма організації занять якої ‒ інтер¬активна. Її робота полягає у вирішенні головних проблем і боротьбі з найбільш типовими труднощами молодих спеціалістів. Це кропітка робота, що починається із ознайомлен-ня новопризначених педагогів з основними документами, що регламентують роботу позашкільного закладу, вимог до ведення документації, роботи по удосконаленню форм і методів навчальної діяльності із вихованця-ми, врахування психолого-педагогічних підходів до організації освітньо-го процесу.
Зміст роботи школи розрахований на навчальний рік. Щоб визначити
труднощі молодих керівників гуртків у плануванні, організації та здійсненні освітнього процесу, мені допомагають анкетування та співбесіди.
З молодими педагогами працюю я, методист, та досвідчені педагоги-наставники, які відвідують заняття, аналізують, виявляють рівень навчальної взаємодії педагога і групи вихованців. За результатами роботи ми з колегами-наставниками визначаємо ті проблеми, над якими ще треба працювати молодому педагогу в наступному році.
Не менш ефективними у підвищенні професійної майстерності для пе-дагогів Будинку дитячої творчості є індивідуальні форми методичної роботи:
діагностичні анкетування з визначення фахової та методичної майстерності;
самоосвіта;
стажування;
наставництво;
курсова пе¬репідготовка;
підготовка і проведення відкритих занять, виховних заходів. Са-мооцінка осо¬бистої педагогічної діяльності;
взаємовідвідування занять, виховних заходів. Написання відгу¬ку на від¬крите заняття, виховний захід, про свого колегу;
участь в інструктивно-методичних нара¬дах, у роботі школи педа-гогічної майстернос¬ті, творчих груп, методичних комісій, віртуальних виста-вка методич¬них знахідок та пе¬дагогічних здобутків, диспутах, дискусіях, на-уково-практичній конференціях, психолого-педагогічних прак¬тикумах, трені-нгах, семінарах, аукціонах, загальних виховних захо¬дах тощо;
виступ у періодичній пресі, перед колегами, підготовка звітів, до-повідей, презентацій на засідання педради, методичної ради;
участь у конкурсі «Джерело творчості», тематичних конкурсах, методичних та педагогічних виставках;
складання індивідуаль¬ного плану особистої атестації. Індивідуа-льний опис особис¬того досвіду роботи. Підготовка і виконан¬ня особистого творчого звіту. Творчий звіт на нараді в присутності директора, на засіданні пе¬дради;
оцінювання пе¬дагогічної діяльності колег, які атестуються. Робота над критичними за¬уваженнями за підсумками атестації;
перегляд спеціаль¬них педагогічних телепередач, читання спеціа-льної, художньої, педагогічної літератури, ознайомлення картотекою методи-чного кабінету, складання картотеки перспективного педагогічного досвіду, ведення записів особистих педагогічних знахідок. Створення особистої мето-дичної бібліотеки;
випуск тематичного методичного бюле¬теня, персональ¬них інфо-рмаційно-методичних бюлетенів, участь у випуску стіннівки;
робота з обдарованими вихованцями та дітьми низь¬кого інтелек-туального рівня. Керівництво гуртком;
участь у днях відкритих две¬рей навчального закладу;
виконання персо¬нальних завдань адміністрації.
У Будинку дитячої творчості активно працює методичне об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного та декоративно-прикладного на-прямків, на засіданнях якого проводиться активний обмін думками, знахі-дками, ідеями, розглядаються питання впровадження новітніх освітніх тех-нологій та систем, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в позашкільному закладі, здійснюється аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами, навчально-методичне консультування педагогічних кадрів, надання допомоги керівникам гуртків у розвитку та підвищенні професійної майстерності, проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майсте-рності, навчально-методичної роботи.
Під час проведення засідань МО слід використовувати активні методи, що сприяють творчому зростанню педагогів, а саме: розв’язування ситу-аційних задач, ділові, рольові ігри, дискусії, творчі звіти, інформаційний ка-лейдоскоп тощо.
Поєднання теоретичних знань з практичними знаннями при прове-денні методичного об’єднання, на мою думку, є запорукою позитивної ро-боти не лише педагога, але й гуртка в цілому.
Намагаюсь, щоб методичне об’єднання Будинку дитячої творчості стало акумулятором інновацій педагогічного та практичного досвіду закладу.
Велика увага приділяється атестації педагогічних працівників. За моєю участю щороку складаються перспективні плани підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників. На початку кожного навчального року розроб-ляється план-графік проведення атестації, у якому розписані заходи та терміни їх проведення. Ці плани та графіки знаходяться в методкабінеті.
Щорічно у березні проводяться педагогічні фестивалі «Атестація», під час яких педпрацівники, що атестуються, представляють свої звіти та портфоліо у вигляді електронних презентацій.
За останні роки в нашому закладі значно зросла роль інформаційних технологій в освітньому процесі. При цьому комп’ютер використовується на заняттях не тільки як наочність (для перегляду навчальних матеріалів), але й для пошукової роботи, створення мультимедійних презентацій, навчальних проектів.
З метою ознайомлення керівників гуртків з інтерактивними методи-ками, вироблення в них позитивного ставлення до інтерактивних технологій навчання, зацікавлення у їх використанні, методичні оперативки, педради, засідання методичного об’єднання, семінари-практикуми проводяться у фо-рмі тренінгів, ділових ігор, з використанням інтерактивних методик та комп’ютерних технологій:
- «Формування професійної компетентності педагогів у сфері комп’ютерних технологій. Використання ІКТ на заняттях гуртків» (листопад, 2014 року);
«Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація в навчально-виховному процесі» (листопад, 2015);
- «Сформованість у керівника гуртка вмінь і навичок орієнтуватися у виборі необхідної наукової інформації» (листопад, 2015);
- «Підвищення ефективності гурткових занять шляхом впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних форм та методів роботи» (бе-резень, 2016 року);
- «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний про-цес: досвід і проблеми» (грудень, 2017 року).

Завдяки впровадженню інноваційних технологій зріс інтерес у педагогів позашкільного закладу до використання інтерактивних методів навчання гуртківців. З цією метою питання впровадження інновацій в практику керівників гуртків систематично виносилися на засідання методичної ради, педрадах, методичних об’єднаннях, проводилися семінари-практикуми:
- «Застосування ігрових технологій в роботі керівника гуртка» (квітень, 2015 року);
- «Методичні рекомендації щодо створення здоров’язберігаючого се-редовища у позашкільному навчальному закладі» (листопад, 2015 року);
- «Упровадження інноваційних технологій навчання і виховання у практику діяльності керівників гуртків позашкільного навчального закладу» (березень, 2015 року);
- «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний про-цес: досвід і проблеми» (березень, 2016 року);
- «Педагогічні інновації як фактор підвищення якості позашкільної освіти в контексті реалізації національної стратегії розвитку освіти і Україні» (березень, 2016 року);
- «Інтерактивні технології навчання в ПНЗ» (листопад, 2016 року);
- «Нові прогресивні технології – шлях до формування творчої особис-тості, життєвих компетентностей вихованців» (листопад, 2016 року);
- «Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей на основі розробки та поетап-ного впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання» (листопад, 2016 року);
- «Вплив педагогічно-інноваційних технологій на формування творчої особистості» (грудень, 2016 року);
- «Дидактико-методичне та матеріально-технічне забезпечення інно-ваційної діяльності педагогів» (грудень, 2016 року);
- «Вплив педагогічно-інноваційних технологій на формування творчої особистості» (січень, 2017 року);
- «Нові педагогічні технології у сучасному навчальному процесі» (сі-чень, 2017 року);
- «Ефективність та перспективність запровадження диференційованого підходу до навчання» (лютий, 2017 року);
- «Інтерактивні технології навчання в ПНЗ» (листопад, 2017 року);
- «Про використання педагогічної майстерності керівників гуртків в організації навчально-виховної діяльності на занятті» (листопад, 2017 року);
Крім впровадження інноваційних форм керівниками гуртків в практику своєї роботи, діяльність педагогів закладу спрямовано і на виховання громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, захищати її прагнення до інтеграції у світове європейське співтовариство. З цією метою дане питання неодноразово виносилось на засідання педагогічної ради, мето-дичного об’єднання:
- «Виховання патріотичних почуттів у вихованців на заняттях гуртків декоративно-прикладного мистецтва» (грудень, 2014 року);
- «Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності вихованця – громадянина-патріота України» (листопад, 2015 року);
- «Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в за-кладі» (листопад, 2016 року);
- «Багатовекторність Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної самосвідомості, гро-мадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління» (листо-пад, 2017 року).
Організуючим центром методичної роботи з педпрацівниками є ме-тодичний кабінет Будинку дитячої творчості, який забезпечений комп’ютерною технікою та зібрані основні документи з питань позашкі-льної освіти, директивні документи про діяльність позашкільного закладу, напрацьований матеріал по вивченню та поширенню передового педагогі-чного досвіду, діагностичні матеріали (анкети, тести, тренінги) на допомогу в роботі керівникам гуртків, методичні рекомендації щодо удо-сконалення професійної компетентності педагогічного працівника закладу, розроблені рекомендації для роботи з обдарованими дітьми, методична лі-тература, зразки звітності та документації керівника гуртка, творчі звіти педагогів, документація методичного об’єднання, тексти виступів керівни-ків гуртків на засіданнях методичних об’єднань, документація методичної ради, атестаційні матеріали, видавничі матеріали, стенди, зібрані матеріали, що мають інформаційний зміст.
Сьогодні усе ширше починає використовуватися Інтернет. Тому для підвищення рейтингу позашкільного закладу, пропагування досвіду роботи керівників гуртків , ознайомлення громадськості та батьків з життям Будинку дитячої творчості постійно поповнюється матеріалами сайт закладу.
Окрім того, що я надаю допомогу педагогічним працівникам закладу, я сама працюю над підвищенням власної професійної кваліфікації.
У 2016 – 2017 навчальному році педагогічний колектив розпочав ро-боту над І етапом реалізації науково-методичної проблеми, а саме: «Ство-рення умов для розвитку та самореалізації творчої особистості в умовах ви-користання нових педагогічних технологій»
На початковому етапі роботи над науково-методичною проблемою адміністрація закладу здійснила моніторингові дослідження за такими на-прямами:
• визначення професійної компетентності педагогічних працівників (інтелектуальна, психологічна, управлінська, мотиваційна, комунікативна, проективна, дидактична, методична, креативна);
• рівень навчальних досягнень вихованців, їх вихованості та розвитку. Особлива увага зверталась на рівень компетентностей, якими володіють гуртківці (уміння вчитись, компетентність з інформаційних технологій, гро-мадянська, здоров’язберігаюча, загальнокультурна, підприємницька, соціа-льна).
Крім того, здійснювався аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи, аналіз нормативних документів, діагностичне анкетування педпрацівників.
У результаті проведеного діагностування були отримані об’єктивні погляди на інноваційні процеси, які відбуваються у позашкільній освіті, їх необхідність, особливості та труднощі впровадження інноваційних технологій, готовність педагогічного колективу до змін.
У ході педагогічного аналізу були з’ясовані основні передумови для вибору науково-методичної проблеми закладу:
1.достатня мотивація до запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній практиці;
2. високий рівень інформованості педагогів про новітні інформаційно-педагогічні технології, знання методів роботи;
3. зорієнтованість педагогів на власну творчість;
4. готовність до подолання труднощів, пов’язаних із змістом і застосу-ванням інноваційних технологій;
5. володіння практичними навичками освоєння інформаційно-комунікаційних технологій.
Якісний педагогічний аналіз – головна умова грамотного визначення науково-методичної проблеми закладу. Обираючи науково-методичну про-блему, адміністрацією Будинку дитячої творчості враховано такі фактори:
1. аналітичний аспект (розглянуто вище);
2. завдання, які стоять перед закладом на даному етапі, директивні та нормативні державницькі документи щодо розвитку позашкільної освіти, сучасні науково-методичні ідеї, передовий педагогічний досвід з організації навчально-виховного процесу;
3. вибір проблеми, реалізація якої сприяла б підвищенню ефективності та результативності всієї навчально-виховної роботи;
4. у формулюванні проблеми відображено сучасну педагогічну ідею та спроектований результат.
Щоб викликати зацікавленість педагогічного колективу вибраною проблемою, адміністрація БДТ докладала багато зусиль для того, щоб розк-рити, обґрунтувати її актуальність і значимість із виходом на кінцевий ре-зультат.
Роз’яснювальна робота проводилась у ході таких науково-методичних заходів: семінарів-практикумів, семінарів-тренінгів, під час опрацювання ре-комендованої літератури, співбесід, "мозкових штурмів" тощо.
Важливою формою підвищення науково-методичного та фахового рі-вня є самоосвіта. Самоосвіту здійснюю за такими основними напрямками: удосконалення науково-теоретичної підготовки з фаху; підвищення методич-ної майстерності; психолого-педагогічна підготовка; поглиблення знань з те-орії і практики виховання гуртківців; загальнокультурний розвиток, беру участь у методичних заходах, які проводять методичні служби обласного де-партаменту освіти та міського управління освіти (методичні сесії, методичний ринг, методична панорама, семінари-практикуми, тренінги, виступи на педрадах, нарадах, конференціях, навчання, курси підвищення кваліфікації тощо).
Результативність досвіду: Залучення педагогів до участі в різних
проектах, фахових конкурсах, до написання адаптованих навчальних програм гуртків, методичних розробок, посібників, статей та публікацій є безпосереднім виявленням творчого потенціалу педагогіч-ного працівника та є результатом науково-методичної роботи, яка прово-диться в позашкільному закладі.
2015 рік – 4 педагогічних працівників Будинку дитячої творчості стали переможцями міської віртуальної виставки педагогічних інновацій та пе-редового педагогічного досвіду «Освіта Нетішина – на шляхах реформуван-ня», одна із них – зайняла ІІ місце в обласній віртуальній виставці педагогіч-них інновацій та передового педагогічного досвіду «Освіта Хмельниччини – на шляхах реформування»;
- двоє педагогів закладу стали переможцями міського та об-ласного етапів Всеукраїнського конкурсу передового педагогічного досвіду керівників гуртків позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінаціях «Керівник гуртка – 2015»;
- двоє педагогів отримали сертифікати за участь у проекті «Війні немає забуття» на обласний етап конкурсу мультимедійних презентацій «1939 - 1945. Ніколи знову», що був присвячений 70-річчю світової перемоги над нацизмом;
- 2 адаптовані навчальні програми гуртків «Театр пісні», «Малюємо англійською», підготовлені їхніми керівниками гуртків, затвер-джено методичною радою відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради;
- 1 педагог пройшов навчання щодо методики впровадження програми виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гід-ність. Безпека життя. Громадянська позиція».
2016 рік – 1 педагог став переможцем міського та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкі-льних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка року-2016»;
- 3 педагогів стали переможцями міської віртуальної виставки педагогічних ідей та знахідок «Освіта Нетішина на шляхах реформування», 1 роботи з яких зайняла ІІ місце в обласній виставці;
- 2 педагогів стали переможцями міського та обласного етапів конкурсу конспектів гурткового заняття «Моє найкраще заняття»;
- збірка «Чарівна скринька розваг» вихованців Зразкового те-атру пісні «Криниченька» зайняла І місце у міському етапі обласної заочної фольклорної експедиції народних пісень, ігор, танців та розваг «З народного напившись джерела» та відзначена членами обласного журі;
- 1 педагог став переможцем міського, обласного етапів Все-українського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів;
- статті 2-х педагогів опубліковано в електронному педагогі-чному журналі «Педагогічний вісник»;
2017 рік – 1 педагог став переможцем міської віртуальної виставки педагогічних ідей та знахідок «Освіта Нетішина на шляхах реформування» та учасником обласної виставці;
- 2 педагогам за результатами атестації присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист»;
- затверджено на міському рівні передовий педагогічний до-свід 2 педагогів закладу;
- 1 педагог став переможцем обласного та учасником Всеук-раїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних на-вчальних закладів;
- 7 адаптованих навчальних програм гуртків «Гончарик», «Вокальний ансамбль та студія естрадної пісні «Вернісаж», «Вокально-інструментальний», «Бісероплетіння», «Виготовлення іграшок», «Народна творчість», «Дівочий хор» підготовлені їхніми керівниками гуртків, затвер-джено методичною радою управління освіти виконавчого комітету Нетішин-ської міської ради.
Педагогічна майстерність керівників гуртків пов’язана із успіхами гуртківців. Так, щороку вихованці Будинку дитячої творчості поповнюють скриньку перемог дипломами І – ІІІ ступенів у фестивалях та конкурсах різ-них рівнів, стають володарями Гран-прі, в рамках обміну вокальним та хоре-ографічним досвідом демонструють свою виконавську майстерність за кор-доном.
Лише за 2016 – 2017 навчальний рік вокальні, хореографічні, театра-льні та вокально-інструментальні колективи Будинку дитячої творчості здо-були у 22 конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів завоювали: 4 гран-прі, 21 диплом І ступеню та лауреатів І премії, 26 дипломів ІІ сту-пеню, 9 дипломів ІІІ ступеню, 6 дипломів учасників. У 3 конкурсах обла-сного рівня вихованці поповнили скарбнички перемог 2 дипломами І ступе-ню, 3 дипломами ІІ рівня, 1 дипломом ІІІ рівня, 1 диплом учасника.
Щодо конкурсів міського рівня, то результати були такими: 27 ди-пломів І ступеню; 3 дипломи ІІ ступеню; 2 дипломи ІІІ ступеню.
З метою підтримки обдарованих вихованців, підвищення ролі та ста-тусу творчих педагогічних колективів позашкільного закладу в суспільстві, залучення вихованців до вивчення та розуміння кращих зразків традиційного народного та сучасного ужиткового мистецтва вихованці гуртків декоратив-но-прикладного напрямку демонстрували свою майстерність у міських, обла-сних та Всеукраїнських вставках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва.
За підсумками участі вихованців у цих конкурсах результати за 2016 – 2017 н.р. такі: у 2 виставках-конкурсах всеукраїнського та міжнародного рів-нів вихованці отримали 4 дипломи І ступеню, 1 диплом ІІ ступеню та 2 ди-пломи ІІІ ступеню.
В обласному етапі Всеукраїнської заочної виставки-конкурсі декора-тивно-прикладного та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» ви-хованці здобули 2 дипломи І ступеню, 1 диплом ІІ ступеню та 1 диплом ІІІ ступеню. Роботи переможців доправлено на Всеукраїнську виставку.
На міському рівні вихованці Будинку дитячої творчості, які відвідують гуртки декоративно-прикладного напрямку, здобули 80 дипломів І ступеню.
Власний досвід роботи впроваджую на семінарах, конференціях, освітніх проектах, методичних посібниках тощо.
Свої творчі доробки неодноразово представляла на конкурсах педаго-гічної майстерності «Освіта Нетішина на шляхах реформування», «Освіта Хмельниччина на шляхах реформування», брала участь у різноманітних фа-хових соціальних проектах та проектах на патріотичну тематику, проводила семінари-практикуми для керівників гуртків позашкільних навчальних закла-дів міста:
2013 рік – переможець міської виставки педагогічних інновацій та пе-редового педагогічного досвіду «Освіта Нетішина на шляхах реформування» (методичний посібник «Застосування інноваційних форм і методів роботи на заняттях гуртків декоративно-прикладного мистецтва»);
- переможець обласного конкурсу серед педагог