Будинок  дитячої  творчості

 

Виставка педагогічних інновацій та

передового  педагогічного досвіду

«Освіта Нетішина – на шляхах реформування»

 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетішин

2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У  збірці  викладені  методичні  рекомендації  з  планування та організації методичної роботи педагога, що атестується. Запропоновані етапи роботи з реалізації проблемної теми (теми самоосвіти), форми методичної роботи, до якої залучається педагог на різних етапах між атестаційного періоду.  Надані таблиці визначення результативності методичної роботи педагога.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борковська О.В.  Методичний супровід самоосвітньої діяльності педагогічного працівника позашкільного навчального закладу у міжатестаційний період – Нетішин,  2014 -  59 с.

 

Зміст

 

І. Вступ

 

ІІ. Мотиваційний потенціал атестації у професійному самовдосконаленні педагогічних працівників

2.1. Умови підвищення професійної майстерності

2.2. Різновиди педагогічної мотивації

2.3. Фактори мотивації педагогічних працівників

2.4. Причини зниження мотиваційного потенціалу атестації

 

ІІІ. Етапи методичної роботи педагога.

IV. Покрокові дії педагога ПНЗ, що атестується

4.1. Опис покрокових дій педагога ПНЗ, що атестується

4.2. Нормативні  документи з атестації

 

V. Параметри оцінювання діяльності педагога під час атестації

 

VI. Методичний супровід самоосвітньої діяльності педагога

6.1. Тема самоосвіти та план її реалізації

6.2. Форми методичної роботи

6.3. Перспективний план опрацювання проблемної теми у між атестаційний період

6.4. Основні компоненти планування перспективного педагогічного  досвіду

6.5. Структура методичної розробки

6.6. Система планування методичної роботи педагога у між атестаційний період

 

VIІ. Висновки

 

VIІ. Список використаних джерел

 

Додатки

 

 

 

 

 

І. ВСТУП

Розуміти, вивчити,

допомагати…-

це має бути головним у

роботі з педагогами

У сучасній системі освіти України атестація педагогічних кадрів відіграє значну роль як вагомий фактор підвищення якості освітніх послуг. Ефективне проведення атестації позитивно впливає на  якість освіти як в усій країні, так і окремо взятому освітньому закладі.

Атестація (від лат. «свідчення»)– визначення кваліфікації, рівня знань працівника чи того, хто вчиться; відгук про його здібності, ділові та інші якості.

   Атестація пе­редбачає зростання професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційова­не оцінювання результатів педагогічної праці. За умови об’єктивності й дотримання вимог «Положення про атестацію» до всіх працівників вона позитивно впливає на навчально-виховний процес.

Деякі питання атестації потребують роз’яснення й методичних рекомендацій. Серед них: порядок здій­снення атестації, порядок організації методичної роботи педагога, що атестується, створення системи атестаційної роботи позашкільного закладу, система контролю методичної роботи педагога тощо. Саме цим питанням присвячена ця методична розробка.

 

ІІ. МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АТЕСТАЦІЇ

У ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВДОСКОНАЛЕННІ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 2.1. Умови  підвищення професійної майстерності

В сьогоднішніх реаліях безперервна освіта педагога в міжатестаційний період виходить за межі суто курсової підготовки. Розвиток професійної компетентності педагога відбувається безперервно, при цьому значно зростають вимоги до підвищення якості.

Для мотивації професійного самовдосконалення педагогічних працівників необхідно  створення певних умов:

- раціональний розподіл роботи між працівниками позашкільного закладу з урахуванням  їхньої кваліфікації, досвіду та ділових якостей;

- визначення найефективніших форм і методів керівництва, які відповідають особливостям роботи навчального закладу та діловим якостям адміністрації;

- забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу;

- забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників навчально-виховного процесу, створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі;

- забезпечення доцільного використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;

- вирішення питання поінформованості керівників гуртків про досягнення педагогічної науки, передової педагогічної практики, науково-методичної літератури;

- справедлива оцінка діяльності педагога під час атестації та в міжатестаційний період.

2.2. Різновиди  педагогічної мотивації

      В практиці роботи  навчального закладу використовуються такі різновиди мотивації:

Професійна мотивація:

         Підвищення тарифного розряду, присвоєння кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання.

        Презентація власного досвіду .

        Рекомендації для карєрного підвищення.

        Рекомендації щодо призначення на керівні посади закладу.

Моральні стимули:

  Відзначення на педагогічних радах, подяки.

  Рекомендації на участь в конкурсах різних рівнів, виставках, семінарах.

  Нагородження дипломами, грамотами різних рівнів.

  Представлення на присвоєння звання «Відмінник освіти України».

Матеріальна мотивація:

        Підвищення заробітної платні.

        Диференційовані нарахування премій.

        Пріоритет  при розподілі годин гурткової роботи

Психологічна мотивація:

        Впевненість.

        Повага.

        Соціальна значущість.

        Позитивний психологічно-емоційний настрій - запорука фізичного здоров’я.

2.3. Фактори мотивації педагогічних працівників:

        Можливість педагога відчути себе переможцем.   

         Непередбачувані та нерегулярні заохочення стимулюють краще, ніж очікувані та прогнозовані.

        Значні нагороди, що рідко кому дістаються, зазвичай викликають заздрість, а невеликі та постійні – задоволення.

        Розумна внутрішня конкуренція  - двигун прогресу педагогічного колективу.

2.4. Причини  зниження   мотиваційного потенціалу  атестації 

      Формальність у проведенні атестації.

      Відсутність єдиних об’єктивних критеріїв оцінювання професійної діяльності педагога, недостатня обізнаність учасників атестації із ними.

      Недостатнє матеріальне заохочування при підвищенні кваліфікації педагогів.

      Неякісний науково-методичний супровід у міжатестаційний період.

      Емоційне виснаження, самовигорання.

 

ІІІ. ЕТАПИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГА

 

             Методична робота педа­гогічного працівника умовно

      поді­ляється на періоди  від атестації до атестації.

      Кожному такому періоду від­повідають три етапи (схема 1):

 

І  етап — це робота в міжкурсовий період, протягом якого педагог активно працює над підви­щенням свого професійного рівня, бере участь у всіх видах методич­ної роботи, які співзвучні його темі самоосвіти, активно вивчає та впроваджує передовий педагогіч­ний досвід з даного питання.

 

ІІ етап — курсова перепідго­товка, в результаті якої відбува­ється корекція й діагностика про­фесійного зростання педагога. На цьому етапі відбувається своєрід­на самооцінка досягнень. Педагог зіставляє відповіді на запитання: «Яким я є сьогодні?» та «Яким я маю бути сьогодні?», «Що ще потрібно вдосконалити, вивчити, врахувати, щоб відповідати вимо­гам сьогодення?».

 

ІІІ етап — атестація керівника гуртка, в результаті якої встановлюється відповідність кваліфікаційним ка­тегоріям

 IV. ПОКРОКОВІ ДІЇ ПЕДАГОГА ПНЗ, ЯКИЙ АТЕСТУЄТЬСЯ

4.1. Опис покрокових дій педагога ПНЗ, який атестується

 (пропонується опис покрокових дій педагога безпосередньо під час атестації, а також роз’яснення до цих дій)